Framtidens Skolgård

Mer än konceptmiljöer –

långsiktig utvecklingsplan


Förutom att ta fram de färdiga konceptmiljöerna jobbar Odla lärandet även med att analysera och ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för skol- och förskolegårdar. Planerna tar ett helhetsgrepp för den totala utemiljön där även skolbyggnader, gångvägar och omgivnings inkluderas. Vi har tagit fram en modell för utvecklingsplaner som fungerar på lång sikt, analyserna sker då enligt följande steg: 

 

  1. Odla lärandets medarbetare besöker den aktuella skolan för att berätta om utemiljöns betydelse och Odla lärandet tankar, samtidigt lyssnas lärare och pedagoger av. Detta startar en process hos skolans personal som möjliggör nytänkande och ger en kritisk blick till den befintliga miljön. Ofta finns det redan en tanke om att miljön behöver förändras och även hur detta bör ske, men under processens gång kan dessa idéer förändras. Mötet ger även Odla lärandet en inblick i de behov och rutiner som finns; att se befintlig skolgård med barn på plats ger oss ovärderlig information i vårt arbete med att utveckla den aktuella utemiljön. 
  2. Odla arbetar fram ett förslag i bild och text, en idéskiss och en analys, som sedan presenterar på plats med lärarna. Förslaget diskuteras och lärare och pedagoger får komma med en ”önskelista” i prioriteringsordning. Efter detta andra möte, revideras analys och idéskiss. 
  3. Vid ett återbesök presenteras det slutgiltiga förslaget som tar ett helhetsgrepp med en långsiktig förändringsplan, men själva arbetet sker i etapper.

 

Innan denna process påbörjas är arbetet förankrat hos skolledning så att både de och vi känner till förutsättningar och ekonomiska ramar. 

 

Utöver kontakten med skola och skolledning för vi dialog med både anläggnings- och skötselföretag för att förvissa oss om att de förstår tankarna med våra utemiljöer. Det finns ett stort behov att lyfta vikten av skötsel av barn och ungas utemiljöer. 

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.