Odla Lärandet

 

Odla lärandet arbetar med barn och ungas utemiljöer där målet är att skapa hälsosamma och inspirerande lärandemiljöer utomhus. För att förenkla för kunden att snabbt kunna göra en förbättring av en befintlig skolgårdsmiljö har vi tagit fram färdiga designlösningar som utifrån olika koncept utgör en del av en större skolgårdsmiljö.


 • Konceptmiljöerna kan både användas i en befintlig miljö eller ritas in vid nyanläggning.
 • Det går att kombinera flera av Odla lärandets konceptmiljöer och tillochmed låta dem, tillsammans med gångar, skapa en hel skolgårdsmiljö.
 • Konceptmiljöerna betonar växtlighet, naturlig motorisk utmaning och lustfyllt lärande.
 • För varje miljö finns en guide framtagen som hjälper lärarna att använda utemiljön i undervisningen.
 • Miljöerna är multifunktionella och kan användas för lärande, lek och återhämtning.


Odla lärandets lösningar är lättplacerade även i offentliga parkmiljöer där de kan samutnyttjas av skolor, förskolor och allmänhet.


Konceptmiljöerna innehåller en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbete, en planteringsskiss med växtlista, guide/pedagogisk inspiration kopplat till miljöerna skötselbeskrivning, utrustning och upphandlingsinstruktion.

Miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel kombineras.Covid-19

Omställningen under våren 2020 blev för många chockartad, knepig och krävde både kreativitet och ett viss mått av improvisation. Det blev lite av en väckarklocka för många: det behövs bättre anpassade utemiljöer för barn och unga, från förskola upp till gymnasium. Kanske till och med universitet. Att det är bra att visat utomhus är dock ingen nyhet, men lite bekvämlighet och främst avsaknad av både praktisk möjlighet och ”knowhow” hur man använder utemiljö i undervisning.

Detta är något Odla lärandet arbete med under flertalet år och tagit fram ett antal konceptmiljöer.

Fördelarna är många: ljus, frisk luft, rörelse, nya tankebanor, jämlikt lärande.

  Dags att tänka om i användandet av offentliga parker

  I storstäder blir det allt vanligare med både förskolor och skolor som har mycket begränsad tillgång till utemiljö eller i värsta fal ingen alls. Små trånga förskolegårdar begränsar inte bara barnens möjlighet till att röra sig – det begränsar även den fria fantasibaserade leken. På de små trånga utemiljöerna är det svårt att få till grönska; ofta för att det helt enkelt inte finns plats och skulle det finns blir slitaget för stort och växterna kan inte etablera sig. I dessa fall blir grönområden i närheten i form av offentliga parker en lösning för att få komma ut. Då gäller det att hitta multifunktionella lösningar som både kan användas av förskolegrupper/skolklasser och vanliga parkbesökare. Så gott som alla Odla lärandets miljöer uppfyller dessa krav. Exempelvis  Insektsträdgården, som har blomning från vårvinter till sen höst, kan användas av förskole- och skolklasser men även av gemene man/parkbesökare. Den gynnar människor, djur och den biologiska mångfald.


  Omvända funktioner

  På samma vis kan skolor i mindre samhällen och landsort öppna upp sina skolgårdar för allmänheten kvällar och helger så att fler kan njuta at en parklik skolmiljö.

   Alla rättigheter till bilder och illustrationer tillhör Odla Lärandet