Odla Lärandet

Odla Lärandet skapar lustfyllda gröna utomhusmiljöer för skola, fritids och förskola –

hälsosamma utemiljöer som möjliggör kreativ lek och gör lärandet begripligt.

 

 

Odla lärandet har ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar. Konceptmiljöerna innehåller en manual med;

* en anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbetet

* en planteringsskiss med växtlista

* pedagogisk inspiration kopplat till miljöerna

* skötselbeskrivning

 

De olika miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel utvidgas för att tillsammans utgöra en helhet.

 

 

Regeringen satsar en halv miljon på skolgårdar; det finns möjlighet att söka medel till 1 april 2018. Vi har kunskap och dokumenterad erfarenhet av att hjälpa kommuner med att ta fram behovsanalys och idéskisser inför ansökan. http://www.boverket.se/contentassets/ffcf7e386a0647c4b88121fbaf836d5e/information-om-statsbidrag-for-upprustning-av-skollokaler-och-av-utemiljoer-vid-skolor-forskolor-och-fritidshem.pdf